Vår pedagogikk

MED LIVSLANG LYST TIL LEK OG LÆRING! Norlandia Barnehagene drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Barnehagens årsplan gir mer informasjon om våre tiltak og aktiviteter for å virkeliggjøre nasjonale føringer og overordnede målsettinger. Rammeplan for barnehager og Norlandia Barnehagenes styringsdokument 2015-2020 er gir retning for det pedagogiske innholdet i våre barnehager.

Vi tar barna på alvor i barnehagehverdagen; de blir sett og hørt, og deres meninger blir vektlagt. Vi benytter oss av barnesamtaler, refleksjon og nysgjerrig tilnærming til omverdenens mange gåter som metode. Ved hjelp av dette får vi god og spennende kunnskap om livet og barnehagedagen sett gjennom ditt barns øyne. Når barnet blir invitert til å bidra har dette stor betydning for hvordan barnet lærer å ta ansvar for egne handlinger nå og senere i livet.

Oppvekstkvalitet innebærer at ditt barn tilbys et bredt spekter av læring, og en bevissthet om at barnehagen er den første fasen i opplæringsløpet. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom lek. Rammeplanens syv fagområder er viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Vi setter ditt barns lek, erfaringer og læring i sentrum!

Les rammeplanen her

Les styringsdokument her

Vi fremmer likeverd og likestilling ved å la barna utforske forskjellighet og erfare likeverd. Vi legger til rette for møteplasser for ulike kulturer og tradisjoner slik at barna får erfaring med respektfull samhandling med andre barn fra ulik bakgrunn. Ditt barns danning skal få utvikles i et sosialt og kulturelt fellesskap som start på en livslang prosess. Vi ønsker å bidra til å berike ditt barns oppvekstsvilkår og styrke utviklingen av en robuste psykisk helse. En pedagogikk basert på kjærlig omsorg og trygge tilknytningspersoner sikrer den gode kvaliteten i tilbudet vårt!

Vår filosofi innebærer at vi skal inspirere til fremskritt gjennom å dyrke og støtte opp om ditt barns fulle potensial gjennom barnehagetiden, og vi refererer her til syv kvalitetskrav til en god oppvekst, som er et utgangspunkt for vår pedagogiske tenkning:

Verdigevilkår:

Som handler om at hensynet til barna skal prioriteres i alle relevante sammenhenger ved at deres positive muligheter for velferd, læring og utviklings tyrkes. Som et pedagogisk kvalitetskrav innebærer dette å støtte, stimulere og oppmuntre – gi barn en opplevelse av å være verdifull og høre til i et fellesskap.

Individuell variasjon:

Som dreier seg om at alle har talent og utviklingspotensial. Fagbegrepet «empowerment» innebærer at vi ser på variasjon som berikende og at vi heller stiller spørsmålet om «hvordan du er god» enn «hvor god er du».

Framtidsorientering:

Som handler om å gi barn impulser så de oppfatte seg selv som aktør i eget liv, en opplevelse av å være i en meningsfull sammenheng.

Aktsomhetomrisikoforhold:

Dette dreier seg om at barnehagene har en unik posisjon i sin kontakt med småbarnsfamiliene i sitt nærmiljø. Daglig kontakt og stor grad av tillit gir oss mulighet til å oppfatte barns små signaler og en god inngang til å være et støtteapparat for familien.

Aktivitetslæring:

Barnehagene våre byr på aktiviteter som gir barnet ditt gode opplevelser av mestring og et fellesskap med andre barn.

Støtte til familien:

Hjemmet er barnas primære oppvekstarena. Barnehagen skal være et godt møtested i lokalsamfunnet og gjennom det legge til rette at det kan bygges nettverk til glede for barn og foreldre.

Likeverdoginkludering:

Alle barn er verdige, ukrenkelige og verdifulle samfunnsborgere. Ditt barn skal få realistiske muligheter for læring og utvikling i vår barnehage.

Barnehagens pedagogiske miljø er en viktig basis for vår kvalitet!

Vi byr på:

  • nyttig læringsutbytte så ditt barn er rustet til å møte resten av utdanningsløpet
  • moderne og variert pedagogisk materiell, tilpasset behov og utvikling
  • hverdager fylt med livsglede, lek og læring

I barnehagens årsplan møter du Norlandias kvalitet og verdier:

Velkommen til oss!

www.norlandiabarnehagene.no