Bli medarbeider!

Er du nysgjerrig og utforskende? Setter du barnas behov i sentrum? Setter du pris på at ting gjøres ordentlig? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!

Du kan bli en viktig ressurs hos oss i Norlandia Tre Troll barnehage.

Bli med å utvikle fremtidens barnehager! 

Er du nysgjerrig og utforskende? Setter du barnas behov i sentrum? Vil du være med i vårt internasjonale program? Da vil vi gjerne ha deg med på laget! Du får være en del av et engasjerende profesjonelt arbeidsmiljø med høy fokus på kvalitet.

Som vår medarbeider blir du en viktig innsatsfaktor for Norlandia, preget av godt lederskap som et suksesskriterium. Vi er en lærende organisasjon og jobber målrettet med kompetanseutvikling. Arbeidsplassen er en viktig læringsarena, der vi veileder og lærer av hverandre, og utnytter alles ressurser og kompetanser på tvers. Som ansatt i Norlandia skal du – sammen med din leder – sette høye, men realistiske mål for arbeidet ditt. Samtidig har du krav på konstruktiv tilbakemelding som grunnlag for videre læring og utvikling i jobben. Hos oss tar hver enkelt medarbeider ansvar for egne prestasjoner, holdninger og atferd for å nå Norlandias felles mål. 

Vi byr på muligheter, utfordringer og konkurransedyktige betingelser for å sikre at vi beholder og utvikler kvalifiserte, motiverte og endringsvillige medarbeidere. Vi rekrutterer de beste ledere og medarbeidere, som i sum representerer en sammensetning som bidrar til økt innsikt, stor yteevne, nyskaping og forutsigbarhet. Vi verdsetter mangfold og bredde i medarbeidernes erfaringsbakgrunn. 

Bedre hver dag! «Norlandia Kompetanse» gir en samlet oversikt over vårt systematiske kompetanseutviklingstilbud.Vi utvikler kompetanseplaner for alle medarbeidere. 

Vi gjør det vi sier at vi gjør! Kvalitet i barnehagen er et betydningsfullt anliggende. Norlandia har som mål å være ledende på kvalitet og har fokus på kontinuerlig forbedring. Vårt kvalitetssystem er implementert i alle barnehagene og hele konsernet er sertifisert etter ISO-standard 9001-2008. 

Alle har et selvstendig ansvar for at eget arbeid utføres på en fagmessig forsvarlig måte. Refleksjon og vurdering skjer kontinuerlig i samarbeid med barn og foreldre. Våre ledere er sterke og selvstendige med ansvar for utviklende lederteam i barnehagene, som støtter og utfordrer hverandre, og fordeler oppgaver og tilhørende myndighet. Hver medarbeider har et selvstendig ansvar for god jobbutførelse og for å inspirere andre. 

Norlandia Barnehagene er en internasjonal aktør med barnehager i Norden, og vi vokser. Vi ønsker å ha deg med på denne reisen!