Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Foreldrerådet i barnehagen består av foreldre/foresatt til alle barna i barnehagen. Det avholdes et foreldrerådsmøte på høsten, og på dette møtet velges det en foreldrekontakt fra hver avdeling. Disse foreldrekontaktene skal være det formelle bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen, og utgjør foreldrerepresentantene i barnehagens samarbeidsutvalg. Su består av to foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter i tillegg til vara representanter. Daglig leder er eiers representant.

Barnehageåret 2019-2020 er dette representantene som sitter i SU:

 

Karoline Riiser, foreldrereperesentant og SU leder, telefon 99030949

Espen Edvartsen, foreldrerepresentant, telefon 98 49 13 45

 

Lisbeth Glymer, ansatterepresentant

Elisabeth Engebretsen, vara for ansatterepresentant

Helle Henriksen-Tenningås, Daglig leder og eiers representant.

 

I tillegg til dette settes det ned arbeidsgrupper av foreldre som bidrar med arrangementer.

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html