Samarbeid og medvirkning

Barnehageloven fastslår at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som i samarbeid og forståelse med hjemmene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

For å sikre at samarbeidet mellom foreldrene, de ansatte og eierne ivaretas på en best mulig måte skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Vi har tre foreldremøter i året. Foreldremøtet på høsten er i august/september, dette inneholder ofte en felles del før foreldrene går avdelingsvis og får informasjon fra avdelingene. Vårens foreldremøte avholdes avdelingsvis og er en oppsummering/evaluering av året i samarbeid med foreldrene.  På forsommeren har vi et bli-kjent møte med nye foreldre. 

I tillegg til disse møtene har vi foreldresamtaler med alle foreldrene hver høst og vår og ellers etter behov. Dette er en fin mulighet til en god dialog mellom personalet og foreldrene om enkeltbarnets behov.

I tillegg til de formelle samarbeidsområdene ser vi at det er utrolig viktig å bygge en god relasjon til foreldre før oppstart i barnehagen. Dette gir oss en fin mulighet til å trygge foreldrene på overgangen, og samtidig åpne opp for at foreldrene kan påvirke hvordan oppstarten skal være for dem og deres barn. Vi er lydhøre for ønsker og behov og ser at dette gir gode resultater. Ved at foreldrene blir vist respekt og forståelse, er vi med på å skape et godt klima for videre samarbeid.

Vi vil gjerne at foreldrene skal komme med forslag til aktiviteter og tema, og tar i mot forslagene som kommer.